ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)


Photo by Nischal Masand on Unsplash
Photo by Nischal Masand on Unsplash

Punjabi is spoken by over 100 million native speakers worldwide, ranking as the 10th most widely spoken language in the world. It is the native language of the Punjabi people, who associate with the historical Punjab region of India and Pakistan. Punjabi is the most widely spoken language in Pakistan, and the third most-spoken native language in the Indian Subcontinent. Among Indo-European languages, it is unusual due to the use of lexical tone.

Native Speakers: 122,000,000

Region: Pakistan, India

Writing System: Shahmukhi and Gurmukhi scripts

Language Family: Indo-European, Indo-Iranian, Indo-Aryan, Punjabi

Basic Phrases

Hello Sata srī akāla ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ
Goodbye Alavidā ਅਲਵਿਦਾ
Yes Hāṁ ਹਾਂ
No Nahīṁ ਨਹੀਂ
Excuse me… Mainū māfa karō ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ
Please miharabānī ਮਿਹਰਬਾਨੀ
Thank you jarūra ਜਰੂਰ