தமிழ் (Tamil)


Photo by Maxwell Gifted on Unsplash
Photo by Maxwell Gifted on Unsplash

Tamil is a Dravidian language predominantly spoken by the Tamil people of India and Sri Lanka. It is the 20th most-spoken languages worldwide, as well as one of the longest-surviving classical languages in the world.

Native Speakers: 70,000,000

Region: India

Writing System: Tamil alphabet

Language Family: Dravidian, Southern, Tamil–Kannada, Tamil–Kodagu, Tamil–Malayalam, Tamil languages, Tamil

Basic Phrases in Tamil

Hello Vaṇakkam வணக்கம்
Goodbye Piriyāviṭai பிரியாவிடை
Yes Ām ஆம்
No Illai இல்லை
Excuse me… Maṉṉikkavum மன்னிக்கவும்
Please Tayavu ceytu தயவு செய்து
Thank you Naṉṟi நன்றி