తెలుగు (Telugu)


Photo by pavan gupta on Unsplash
Photo by pavan gupta on Unsplash

Telugu ranks third by the number of native speakers in India and fifteenth worldwide. Telugu stands alongside Hindi, English and Bengali as one of the few languages with official primary language status in more than one Indian state; Telugu is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana, Yanam and significant linguistic minorities in other neighbouring states. It is one of six languages designated a classical language of India by the Government of India.

Native Speakers: 74,000,000

Region: India

Writing System: Telugu script

Language Family: Dravidian, Southern, South-Central, Telugu languages, Telugu

Basic Phrases in Telugu

Hello Halō హలో
Goodbye  Vīḍkōlu వీడ్కోలు
Yes  Avunu అవును
No  Ē
Excuse me…  Kṣamin̄caṇḍi క్షమించండి
Please  Dayacēsi దయచేసి
Thank you  Dhan’yavādālu ధన్యవాదాలు