ภาษาไทย (Thai)


Photo by Alin Meceanu on Unsplash
Photo by Alin Meceanu on Unsplash

Thai is the official language of Thailand, natively spoken by over 20 million people (2000). Standard Thai is based on Ayutthaya dialect, and register in the educated classes. In addition to Central Thai, Thailand is home to other related Tai languages. Although linguists usually classify these idioms as related, but distinct languages, native speakers often identify them as regional variants or dialects of the “same” Thai language, or as “different kinds of Thai”.

Native Speakers: 20,000,000

Region: Thailand

Writing System: Thai Script

Language Family: Tai–Kadai, Tai, Southwestern (Thai), Chiang Saen, Thai

Basic Phrases in Thai

Hello S̄wạs̄dī chāw lok! สวัสดีชาวโลก!
Goodbye Lā k̀xn pheụ̄̀xn… ลาก่อนเพื่อน…
Yes Chı̀ pord! ใช่โปรด!
No Mị̀ la k̄hxbkhuṇ. ไม่ละขอบคุณ.
Excuse me… K̄hxthos̄ ขอโทษ
Please Chı̀ pord! ใช่โปรด!
Thank you Mị̀ la k̄hxbkhuṇ. ไม่ละขอบคุณ.

Online Resources for Learning Thai