Thai (ไทย)

travel phpto to inspire Thai language study
Photo by Alin Meceanu on Unsplash

ALPHABET MATCHING GAME VOCABULARY FLASHCARDS

How Long Does it Take to Learn Thai?

Thai is rated as a category 3 language by the Foreign Service Institute. It is considered moderately difficult for English speakers to learn and takes an average of 44 weeks (or 1100 class hours) to gain professional working proficiency.

Thai Alphabet & Pronunciation


[k]

[kh]

[kh]

[kh]

[kh]

[kh]

[ng]

[ch/t]

[ch]

[ch/t]

[s/t]

[ch]

[y/n]

[d/t]

[t]

[th/t]

[th/t]

[th/t]

[n]

[d/t]

[t]

[th/t]

[th/t]

[th/t]

[n]

[b/p]

[p]

[ph]

[f]

[ph/p]

[f/p]

[ph/p]

[m]

[y/n]

[r/n]

[l/n]

[w]

[s/t]

[s/t]

[s/t]

[h]

[l/n]

[]

[h]

[]

[]
◌ั
[]
◌็
[]

[]
◌ิ
[]
◌̍
[]
◌̎
[]
◌ํ
[]
◌ุ
[]
◌ู
[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]
ฤๅ
[]

[]
ฦๅ
[]

Basic Phrases in Thai

Helloสวัสดี (S̄wạs̄dī)
Goodbyeลาก่อน (Lā k̀xn)
Yesใช่ (Chı̀)
Noไม่ (Mị̀)
Excuse meขออนุญาต (K̄hx xnuỵāt)
Pleaseโปรด (Pord)
Thank youขอขอบคุณ (K̄hx k̄hxbkhuṇ)
You are welcomeไม่เป็นไร (Mị̀ pĕnrị)
Do you speak englishคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม? (Khuṇ phūd p̣hās̄ʹā xạngkvs̄ʹ dị̂ h̄ịm?)
Do you understandคุณเข้าใจไหม? (Khuṇ k̄hêācı h̄ịm?)
I understandฉันเข้าใจ (C̄hạn k̄hêācı)
I do not understandฉันไม่เข้าใจ (C̄hạn mị̀ k̄hêācı)
How are youคุณเป็นอย่างไร? (Khuṇ pĕn xỳāngrị?)
Fine thanksสบายดีขอบคุณ! (S̄bāy dī k̄hxbkhuṇ!)
What is your nameคุณชื่ออะไร? (Khuṇ chụ̄̀x xarị?)
My name isชื่อของฉันคือ (Chụ̄̀x k̄hxng c̄hạn khụ̄x)
Pleased to meet youยินดีที่ได้พบคุณ (Yindī thī̀ dị̂ phb khuṇ)

Thai Nouns

Manชาย (Chāy)
Womanหญิง (H̄ỵing)
Boyเด็กผู้ชาย (Dĕk p̄hū̂chāy)
Girlหญิงสาวคนหนึ่ง (H̄ỵing s̄āw khn h̄nụ̀ng)
Catแมว (Mæw)
Dogหมา (H̄mā)
Fishปลา (Plā)
Waterน้ำ (N̂ả)
Milkนม (Nm)
Eggไข่ (K̄hị̀)
Houseบ้าน (B̂ān)
Flowerดอกไม้ (Dxkmị̂)
Treeต้นไม้ (T̂nmị̂)
Shirtเสื้อเชิ้ต (S̄eụ̄̂x cheît)
Pantsกางเกง (Kāngkeng)

Colors in Thai

Blackสีดำ (S̄īdả)
Whiteขาว (K̄hāw)
Redสีแดง (S̄ī dæng)
Orangeส้ม (S̄̂m)
Yellowสีเหลือง (S̄ī h̄elụ̄xng)
Greenสีเขียว (S̄ī k̄heīyw)
Blueสีน้ำเงิน (S̄īn̂ảngein)
Purpleสีม่วง (S̄ī m̀wng)
Pinkสีชมพู (S̄īchmphū)
Grayสีเทา (S̄ī theā)
Brownสีน้ำตาล (S̄ī n̂ảtāl)

Seasons in Thai

Winterฤดูหนาว (Vdū h̄nāw)
Springฤดูใบไม้ผลิ (Vdū bımị̂ p̄hli)
Summerฤดูร้อน (Vdū r̂xn)
Autumnฤดูใบไม้ร่วง (Vdū bımị̂ r̀wng)

Days of the Week in Thai

Mondayวันจันทร์ (Wạn cạnthr̒)
Tuesdayวันอังคาร (Wạn xạngkhār)
Wednesdayวันพุธ (Wạn phuṭh)
Thursdayวันพฤหัสบดี (Wạn phvh̄ạs̄bdī)
Fridayวันศุกร์ (Wạn ṣ̄ukr̒)
Saturdayวันเสาร์ (Wạn s̄eār̒)
Sundayวันอาทิตย์ (Wạn xāthity̒)
Yesterdayเมื่อวาน (Meụ̄̀x wān)
Todayในวันนี้ (Nı wạn nī̂)
Tomorrowวันพรุ่งนี้ (Wạn phrùngnī̂)

Months in Thai

Januaryมกราคม (Mkrākhm)
Februaryกุมภาพันธ์ (Kump̣hāphạnṭh̒)
Marchมีนาคม (Mīnākhm)
Aprilเมษายน (Mes̄ʹāyn)
Mayอาจ (Xāc)
Juneมิถุนายน (Mit̄hunāyn)
Julyกรกฎาคม (Krkḍākhm)
Augustสิงหาคม (S̄ingh̄ākhm)
Septemberกันยายน (Kạnyāyn)
Octoberตุลาคม (Tulākhm)
Novemberพฤศจิกายน (Phvṣ̄cikāyn)
Decemberธันวาคม (Ṭhạnwākhm)

Numbers in Thai

Zeroศูนย์ (Ṣ̄ūny̒)
Oneหนึ่ง (H̄nụ̀ng)
Twoสอง (S̄xng)
Threeสาม (S̄ām)
Fourสี่ (S̄ī̀)
Fiveห้า (H̄̂ā)
Sixหก (H̄k)
Sevenเจ็ด (Cĕd)
Eightแปด (Pæd)
Nineเก้า (Kêā)
Tenสิบ (S̄ib)
Elevenสิบเอ็ด (S̄ib xĕd)
Twelveสิบสอง (S̄ib s̄xng)
Twentyยี่สิบ (Yī̀s̄ib)
Thirtyสามสิบ (S̄āms̄ib)
Fortyสี่สิบ (S̄ī̀ s̄ib)
Fiftyห้าสิบ (H̄̂ā s̄ib)
Sixtyหกสิบ (H̄k s̄ib)
Seventyเจ็ดสิบ (Cĕd s̄ib)
Eightyแปดสิบ (Pæd s̄ib)
Ninetyเก้าสิบ (Kêā s̄ib)
Hundredร้อย (R̂xy)
Thousandพัน (Phạn)