Thai (ไทย)

travel phpto to inspire Thai language study
Photo by Alin Meceanu on Unsplash

ALPHABET MATCHING GAME VOCABULARY FLASHCARDS

Why Learn Thai?

Communication skills developed while learning Thai can improve your interpersonal skills in your native language as well. Four out of five new jobs in the US are created as a result of foreign trade. Analytical skills improve when you study Thai. Learning about another culture enables you to gain a more profound understanding of your own culture.

How Long Does it Take to Learn Thai?

Thai is rated as a category 3 language by the Foreign Service Institute. It is considered moderately difficult for English speakers to learn and takes an average of 44 weeks (or 1100 class hours) to gain professional working proficiency.

Thai Alphabet & Pronunciation


[k]

[kh]

[kh]

[kh]

[kh]

[kh]

[ng]

[ch/t]

[ch]

[ch/t]

[s/t]

[ch]

[y/n]

[d/t]

[t]

[th/t]

[th/t]

[th/t]

[n]

[d/t]

[t]

[th/t]

[th/t]

[th/t]

[n]

[b/p]

[p]

[ph]

[f]

[ph/p]

[f/p]

[ph/p]

[m]

[y/n]

[r/n]

[l/n]

[w]

[s/t]

[s/t]

[s/t]

[h]

[l/n]

[]

[h]

[]

[]
◌ั
[]
◌็
[]

[]
◌ิ
[]
◌̍
[]
◌̎
[]
◌ํ
[]
◌ุ
[]
◌ู
[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]
ฤๅ
[]

[]
ฦๅ
[]

Basic Phrases in Thai

Helloสวัสดี (S̄wạs̄dī)
Goodbyeลาก่อน (Lā k̀xn)
Yesใช่ (Chı̀)
Noไม่ (Mị̀)
Excuse meขออนุญาต (K̄hx xnuỵāt)
Pleaseโปรด (Pord)
Thank youขอขอบคุณ (K̄hx k̄hxbkhuṇ)
You are welcomeไม่เป็นไร (Mị̀ pĕnrị)
Do you speak englishคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม? (Khuṇ phūd p̣hās̄ʹā xạngkvs̄ʹ dị̂ h̄ịm?)
Do you understandคุณเข้าใจไหม? (Khuṇ k̄hêācı h̄ịm?)
I understandฉันเข้าใจ (C̄hạn k̄hêācı)
I do not understandฉันไม่เข้าใจ (C̄hạn mị̀ k̄hêācı)
How are youคุณเป็นอย่างไร? (Khuṇ pĕn xỳāngrị?)
Fine thanksสบายดีขอบคุณ! (S̄bāy dī k̄hxbkhuṇ!)
What is your nameคุณชื่ออะไร? (Khuṇ chụ̄̀x xarị?)
My name isชื่อของฉันคือ (Chụ̄̀x k̄hxng c̄hạn khụ̄x)
Pleased to meet youยินดีที่ได้พบคุณ (Yindī thī̀ dị̂ phb khuṇ)

Thai Grammar

Thai Nouns

Manชาย (Chāy)
Womanหญิง (H̄ỵing)
Boyเด็กผู้ชาย (Dĕk p̄hū̂chāy)
Girlหญิงสาวคนหนึ่ง (H̄ỵing s̄āw khn h̄nụ̀ng)
Catแมว (Mæw)
Dogหมา (H̄mā)
Fishปลา (Plā)
Waterน้ำ (N̂ả)
Milkนม (Nm)
Eggไข่ (K̄hị̀)
Houseบ้าน (B̂ān)
Flowerดอกไม้ (Dxkmị̂)
Treeต้นไม้ (T̂nmị̂)
Shirtเสื้อเชิ้ต (S̄eụ̄̂x cheît)
Pantsกางเกง (Kāngkeng)

Thai Adjectives

Colors in Thai

Blackสีดำ (S̄īdả)
Whiteขาว (K̄hāw)
Redสีแดง (S̄ī dæng)
Orangeส้ม (S̄̂m)
Yellowสีเหลือง (S̄ī h̄elụ̄xng)
Greenสีเขียว (S̄ī k̄heīyw)
Blueสีน้ำเงิน (S̄īn̂ảngein)
Purpleสีม่วง (S̄ī m̀wng)
Pinkสีชมพู (S̄īchmphū)
Grayสีเทา (S̄ī theā)
Brownสีน้ำตาล (S̄ī n̂ảtāl)

Numbers in Thai

Zeroศูนย์ (Ṣ̄ūny̒)
Oneหนึ่ง (H̄nụ̀ng)
Twoสอง (S̄xng)
Threeสาม (S̄ām)
Fourสี่ (S̄ī̀)
Fiveห้า (H̄̂ā)
Sixหก (H̄k)
Sevenเจ็ด (Cĕd)
Eightแปด (Pæd)
Nineเก้า (Kêā)
Tenสิบ (S̄ib)
Elevenสิบเอ็ด (S̄ib xĕd)
Twelveสิบสอง (S̄ib s̄xng)
Twentyยี่สิบ (Yī̀s̄ib)
Thirtyสามสิบ (S̄āms̄ib)
Fortyสี่สิบ (S̄ī̀ s̄ib)
Fiftyห้าสิบ (H̄̂ā s̄ib)
Sixtyหกสิบ (H̄k s̄ib)
Seventyเจ็ดสิบ (Cĕd s̄ib)
Eightyแปดสิบ (Pæd s̄ib)
Ninetyเก้าสิบ (Kêā s̄ib)
Hundredร้อย (R̂xy)
Thousandพัน (Phạn)

Thai Verbs

To beเป็น (Pĕn)
To haveเพื่อที่จะมี (Pheụ̄̀x thī̀ ca mī)
To wantต้องการ (T̂xngkār)
To needต้องการ (T̂xngkār)
To helpเพื่อช่วย (Pheụ̄̀x ch̀wy)
To goไป (Pị)
To comeที่จะมา (Thī̀ ca mā)
To eatกิน (Kin)
To drinkดื่ม (Dụ̄̀m)
To speakพูด (Phūd)

Building Simple Sentences

More Complex Thai Sentences

Andและ (Læa)
Orหรือ (H̄rụ̄x)
Butแต่ (Tæ̀)
Becauseเพราะ (Pherāa)
Withกับ (Kạb)
Alsoด้วย (D̂wy)
Howeverอย่างไรก็ตาม (Xỳāngrịk̆tām)
Neitherค่า (Kh̀ā)
Norไม่ (Mị̀)
Ifถ้า (T̄ĥā)
Thenแล้วก็ (Læ̂w k̆)

Useful Thai Vocabulary

Thai Questions

Whoใคร (Khır)
Whatอะไร (Xarị)
Whenเมื่อไหร่ (Meụ̄̀x h̄ịr̀)
Whereที่ไหน (Thī̀h̄ịn)
Whyทำไม (Thảmị)
Howอย่างไร (Xỳāngrị)
How manyเท่าไหร่ (Thèā h̄ịr̀)
How muchเท่าไหร่ (Thèā h̄ịr̀)

Days of the Week in Thai

Mondayวันจันทร์ (Wạn cạnthr̒)
Tuesdayวันอังคาร (Wạn xạngkhār)
Wednesdayวันพุธ (Wạn phuṭh)
Thursdayวันพฤหัสบดี (Wạn phvh̄ạs̄bdī)
Fridayวันศุกร์ (Wạn ṣ̄ukr̒)
Saturdayวันเสาร์ (Wạn s̄eār̒)
Sundayวันอาทิตย์ (Wạn xāthity̒)
Yesterdayเมื่อวาน (Meụ̄̀x wān)
Todayในวันนี้ (Nı wạn nī̂)
Tomorrowวันพรุ่งนี้ (Wạn phrùngnī̂)

Months in Thai

Januaryมกราคม (Mkrākhm)
Februaryกุมภาพันธ์ (Kump̣hāphạnṭh̒)
Marchมีนาคม (Mīnākhm)
Aprilเมษายน (Mes̄ʹāyn)
Mayอาจ (Xāc)
Juneมิถุนายน (Mit̄hunāyn)
Julyกรกฎาคม (Krkḍākhm)
Augustสิงหาคม (S̄ingh̄ākhm)
Septemberกันยายน (Kạnyāyn)
Octoberตุลาคม (Tulākhm)
Novemberพฤศจิกายน (Phvṣ̄cikāyn)
Decemberธันวาคม (Ṭhạnwākhm)

Seasons in Thai

Winterฤดูหนาว (Vdū h̄nāw)
Springฤดูใบไม้ผลิ (Vdū bımị̂ p̄hli)
Summerฤดูร้อน (Vdū r̂xn)
Autumnฤดูใบไม้ร่วง (Vdū bımị̂ r̀wng)

Telling Time in Thai

What time is itเวลากี่โมง (Welā kī̀ mong)
Hoursชั่วโมง (Chạ̀wmong)
Minutesนาที (Nāthī)
Secondsวินาที (Wināthī)
O clockโมง (Mong)
Halfครึ่ง (Khrụ̀ng)
Quarter pastสิบห้านาทีผ่านไป (S̄ib h̄̂ā nāthī p̄h̀ān pị)
Beforeก่อน (K̀xn)
Afterหลังจาก (H̄lạngcāk)