Pashto (پښتو)

travel phpto to inspire Pashto language study
Buzkashi is the national sport in Afghanistan where matches draw thousands of fans. 'Playing Kokpar' by Franz Roubaud, Public Domain

ALPHABET MATCHING GAME VOCABULARY FLASHCARDS

Why Learn Pashto?

You can communicate in Pashto. Your marketable skills in the global economy are improved when you master Pashto. Analytical skills improve when you study Pashto. Studying the Pashto Language creates more positive attitudes and less prejudice toward people who are different.

Pashto is an Eastern Iranian language spoken by about 40 million Pashtuns in Afghanistan and Pakistan.

Pashto Alphabet & Pronunciation

ا
(alep)
[ɒ]
ب
(be)
[b]
پ
(pe)
[p]
ت
(te)
[t]
ټ
(ṭe)
[ʈ]
ث
(s̱e)
[s]
ج
(jim)
[d͡ʒ]
چ
(če)
[t͡ʃ]
ح
(ḥe)
[h]
خ
(xe)
[x]
څ
(ce)
[s]
ځ
(źim)
[z]
د
(dâl)
[d]
ډ
(ḍāl)
[ɖ]
ذ
(ẕâl)
[z]
ر‎‎
(re)
[ɾ]
ړ
(ṛe)
[ɺ̢]
ز
(ze)
[z]
ژ
(že)
[ʒ]
ږ
(ẓ̌e)
[ʐ]
س
(sin)
[s]
ش
(šin)
[ʃ]
ښ
(ṣ̌īn)
[ʂ]
ص
(swād)
[s]
ض
(zwād)
[z]
ط‎
(twe)
[t]
ظ‎
(zwe)
[z]
ع
(ayn)
[ɑ]
غ
(ğayn)
[ɣ]
ف
(pe)
[p]
ق
(kap)
[q]
ک
(kāf)
[k]
ګ
(gāf)
[ɡ]
ل
(lām)
[l]
م
(mīm)
[m]
ن
(nūn)
[n]
ڼ
(ṇūn)
[ɳ]
و
(wāw)
[w]
ه
(gərda he)
[h]
ۀ
(kajīra he)
[ə]
ي
(klaka ye)
[j]
ې
(pasta ye)
[e]
ی
(nārīna ye)
[ai]
ۍ
(x̌əźīna ye)
[əi]
ئ
(fāiliya ye)
[əi]

Basic Phrases in Pashto

Helloسلام (slɒm)
Goodbyeخداى پامان (xdɒ pɒmɒn)
Yesهو (hw)
Noنه (nh)
Excuse meبخښنه غواړم (bxʂnh ɣwɒɺ̢m)
Pleaseمهرباني وکړه (mhbɒnj wkɺ̢h)
Thank youمننه (mnnh)
You are welcomeتاسو ښه راغلاست (tɒsw ʂh ɒɣlɒst)
Do you speak englishتاسو انګرېزي خبرې کولای شی؟ (tɒsw ɒnɡezj xbe kwlɒai ʃai)
Do you understandایا تاسو پوهېږی؟ (ɒaiɒ tɒsw pwheʐai)
I understandزه پوهیږم (zh pwhaiʐm)
I do not understandزه نه پوهیږم (zh nh pwhaiʐm)
How are youته څنګه یاست؟ (th snɡh aiɒst)
Fine thanksښه مننه! (ʂh mnnh)
What is your nameستا نوم څه دی؟ (stɒ nwm sh dai)
My name isزما نوم دي (zmɒ nwm dj)
Pleased to meet youستاسې په لېدو خوښ شوم (stɒse ph ledw xwʂ ʃwm)

Pashto Grammar

Pashto Nouns

Man
Woman
Boy
Girlیوه نجلۍ (aiwh nd͡ʒləi)
Cat
Dog
Fish
Water
Milk
Egg
House
Flower
Tree
Shirt
Pants

Pashto Adjectives

Colors in Pashto

Blackتور (tw)
Whiteسپین (spain)
Redسور (sw)
Orangeنارنج (nɒnd͡ʒ)
Yellowژیړ (ʒaiɺ̢)
Greenشین (ʃain)
Blueآبي (bj)
Purpleارغواني (ɒɣwɒnj)
Pinkګلابي (ɡlɒbj)
Grayخړ (xɺ̢)
Brownنصواري (nswɒj)

Numbers in Pashto

Zeroصفر (sp)
Oneیو (aiw)
Twoدوه (dwh)
Threeدرې (de)
Fourڅلور (slw)
Fiveپنځه (pnzh)
Sixشپږ (ʃpʐ)
Sevenاووه (ɒwwh)
Eightاته (ɒth)
Nineنو (nw)
Tenلس (ls)
Elevenيوولس (jwwls)
Twelveدولس (dwls)
Twentyشل (ʃl)
Thirtyدیرش (daiʃ)
Fortyڅلوېښت (slweʂt)
Fiftyپنځوس (pnzws)
Sixtyشپیته (ʃpaith)
Seventyاویا (ɒwaiɒ)
Eightyاتیا (ɒtaiɒ)
Ninetyنوي (nwj)
Hundredسل (sl)
Thousandزره (zh)

Pashto Verbs

To beاوسیدل (ɒwsaidl)
To haveلرل (ll)
To wantغواړي (ɣwɒɺ̢j)
To needضرورت ته (zwt th)
To helpمرسته کول (msth kwl)
To goتلل (tll)
To comeراتلل (ɒtll)
To eatخوړل (xwɺ̢l)
To drinkڅښل (sʂl)
To speakخبري کول (xbj kwl)

Building Simple Sentences

More Complex Pashto Sentences

Andاو (ɒw)
Orیا (aiɒ)
Butمګر (mɡ)
Becauseځکه (zkh)
Withسره (sh)
Alsoهم (hm)
Howeverپه هرصورت (ph hswt)
Neitherنه (nh)
Norنه (nh)
Ifکه (kh)
Thenبیا (baiɒ)

Useful Pashto Vocabulary

Pashto Questions

Whoڅوک (swk)
Whatڅه (sh)
Whenكله (lh)
Whereچیرته (t͡ʃaith)
Whyولې (wle)
Howڅه ډول (sh ɖwl)
How manyڅومره (swmh)
How muchڅومره (swmh)

Days of the Week in Pashto

Mondayدوشنبه (dwʃnbh)
Tuesdayسه شنبه (sh ʃnbh)
Wednesdayچهارشنبه (t͡ʃhɒʃnbh)
Thursdayپنجشنبه (pnd͡ʒʃnbh)
Fridayجمعه (d͡ʒmɑh)
Saturdayشنبه (ʃnbh)
Sundayیک شنبه (aik ʃnbh)
Yesterdayپرون (pwn)
Todayنن (nn)
Tomorrowسبا (sbɒ)

Months in Pashto

Januaryجنوري (d͡ʒnwj)
Februaryفبروري (pbwj)
Marchمارچ (mɒt͡ʃ)
Aprilاپریل (ɒpail)
Mayمۍ (məi)
Juneجون (d͡ʒwn)
Julyجولای (d͡ʒwlɒai)
Augustاګست (ɒɡst)
Septemberسپتمبر (sptmb)
Octoberاکتوبر (ɒktwb)
Novemberنومبر (nwmb)
Decemberدسمبر (dsmb)

Seasons in Pashto

Winterژمی (ʒmai)
Springپسرلی (pslai)
Summerدوبی (dwbai)
Autumnمنی (mnai)

Telling Time in Pashto

What time is itاوس څه وخت دې؟ (ɒws sh wxt de)
Hoursساعته (sɒɑth)
Minutesدقیقې (dqaiqe)
Secondsثانیې (sɒnaie)
O clockماښام (mɒʂɒm)
Halfنیم (naim)
Quarter pastپاو باندې (pɒw bɒnde)
Beforeمخکې (mxke)
Afterوروسته (wwsth)